Skip to main content

Obchodní podmínky

Podmínky užití on-line plateb na portálu klatovy.tritius.cz

Identifikační údaje provozovatele prodejního místa (dále jen "knihovna")

Městská knihovna Klatovy, příspěvková organizace
IČO 00075051
Balbínova 59, Klatovy I, 339 01 Klatovy
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. Pr 894

Adresa

Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59
339 01 Klatovy
+420 376 347 466
info@knih-kt.cz

Podmínky

Tyto podmínky platí při on-line platbách prostřednictvím služby GoPay v knihovním katalogu Městské knihovny Klatovy, příspěvkové organizace, a vymezují a upřesňují práva a povinnosti knihovny a jejího uživatele. Vše ostatní se řídí knihovním řádem. Knihovní katalog je na webové adrese klatovy.tritius.cz.

Veškerá finanční plnění jsou uvedena v českých korunách (CZK), knihovna není plátcem DPH.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné okamžikem zveřejnění na webové stránce https://klatovy.tritius.cz/page/payment-terms. Městská knihovna Klatovy je oprávněna tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, jejich změna nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění změny obchodních podmínek na webové stránce https://klatovy.tritius.cz/page/payment-terms.

Zaplacením uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

Reklamační řád

Veškeré reklamace se uplatňují osobně u vedoucí služeb v sídle knihovny na adrese Balbínova 59, Klatovy.

Náklady na dodání produktu

Náklady spojené s dodáním produktu nevznikají.

Informaci o ochraně osobních údajů

Informaci o ochraně osobních údajů jsou nedílnou součástí směrnice „Ochrana osobních údajů“, která je součástí Knihovního řádu. Tato směrnice je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.


GoPay
3D MC    3D VISA
MasterCard  MasterCard Electronic  Maestro  VISA  VISA Electron

Knihovní řád Městské knihovny Klatovy

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Klatovy, schválenou Zastupitelstvem města Klatovy k 1. 1. 1993 a změněnou usnesením z 5. 12. 2000 ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle § 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád (dále jen KŘ):

I. Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost Městské knihovny Klatovy

Městská knihovna Klatovy je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Městská knihovna je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Městská knihovna Klatovy poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

Základní služby jsou poskytovány bezplatně, v ceně ročního čtenářského poplatku, který představuje úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny:

Absenční a prezenční půjčování knih, časopisů, novin a jiných informačních pramenů.

Poskytování základních bibliograficko-informačních služeb.

Půjčování zvukových knih pro nevidomé a zdravotně postižené občany v oddělení pro zrakově postižené. Výpůjční činnost v oddělení pro zrakově postižené se řídí vlastním provozním řádem. (příl. č. 4)

Poslech nebo půjčování CD v hudebním oddělení.

Půjčování e-knih prostřednictvím katalogu knihovny.

Rezervování knih a časopisů, které jsou půjčeny.

Pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách, pořádání besed, soutěží, odborných seminářů pro žáky, studenty a nejširší veřejnost.

Speciální služby hradí uživatel ve výši skutečně vynaložených nákladů (zákon č. 257/2001 Sb., § 4, odst. 2):

Půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou, tj. zajištění informačních pramenů, které knihovna nemá ve svém knihovním fondu.

Zhotovení kopií článků z novin, časopisů a z prezenčně půjčovaných dokumentů.

Informace z počítačových bází dat i prostřednictvím sítě Internetu, včetně tisku.

Informační servis a monitoring tisku pro uživatele knihovny a právnické osoby.

2. Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

1. Čtenářem (uživatelem) knihovny se může stát občan ČR i cizí státní příslušník. Využívat služeb knihovny může i právnická osoba na základě písemné smlouvy a po vyplnění přihlášky, která bude opatřena razítkem právnické osoby a podpisem statutárního zástupce, a po předložení občanského průkazu pracovníka pověřeného realizací smlouvy. K uzavření smlouvy je nutno předložit doklad o existenci právnické osoby. Nositelem závazku je zde právnická osoba či instituce, nikoli pověřený pracovník.

2. Každý čtenář (uživatel) předloží průkaz totožnosti a nahlásí další kontaktní údaje pro vyplnění přihlášky. Svým podpisem se zaváže dodržovat veškerá ustanovení výpůjčního řádu. Přihláška dětí do 15 let musí být podepsána jedním z rodičů nebo odpovědným zástupcem, který ručí za úhrady při porušování knihovního řádu a za úhrady při ztrátě výpůjček.

3. Čtenář (uživatel) obdrží čtenářský průkaz, který je povinen předkládat při půjčování a vracení výpůjček i při práci na PC. Čtenářský průkaz je nepřenosný, čtenář (uživatel) nemá právo půjčovat výpůjčky z knihovny dalším osobám. Případnou ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen ohlásit. Do nahlášení ztráty zodpovídá za případné zneužití čtenářského průkazu a škody s tím vzniklé. Čtenář (uživatel) je povinen knihovně ohlásit změnu jména a bydliště. Je povinen ohlásit také výskyt infekční nemoci v rodině.

4. Každý čtenář (uživatel) zaplatí při přihlašování nebo po uplynutí registračního období poplatek za základní služby. Registrační poplatek platí čtenář pouze jedenkrát, i když navštěvuje více oddělení. Od registračního poplatku jsou osvobozeni uživatelé, kteří využívají pouze oddělení pro zrakově postižené.

5. Čtenář (uživatel) oddělení pro dospělé může navštěvovat s platným průkazem i oddělení pro děti a mládež. Prodlužování výpůjček se pak provádí v každém oddělení zvlášť (osobně, telefonicky, elektronickou poštou nebo prostřednictvím čtenářského účtu).

6. Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. K tomuto účelu vydává Směrnici o ochraně osobních údajů v Městské knihovně Klatovy, která je přílohou č. 2 tohoto KŘ.

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a respektovat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. Do knihovny nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy nebo ohrožující bezpečnost, zdraví a další práva uživatelů a pracovníků Městské knihovny Klatovy.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně pracovníkům ve výpůjční službě nebo ředitelce knihovny.

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Při práci s výpočetní technikou je uživatel povinen řídit se písemnými instrukcemi umístěnými u počítačů nebo přímo v jejich programovém vybavení a pokyny pracovníků knihovny.

2. Uživatel musí ovládat práci na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.

3. Využívat výpočetní techniku zdarma může pouze registrovaný uživatel po předložení platného čtenářského průkazu, vůči kterému nemá Městská knihovna Klatovy žádné pohledávky. Dětem a mládeži do 15 let je dovoleno využívat výpočetní techniku pouze v oddělení pro děti a mládež, se souhlasem zákonného zástupce. Neregistrovaný uživatel prokáže svou totožnost a písemně potvrdí souhlas s provozním řádem a platným ceníkem.

4. Uživatel má možnost rezervovat si stanici na konkrétní dobu. Při nedodržení termínu rezervace propadá.

5. Použití internetu je určeno k informačním, vzdělávacím a studijním účelům. Přístup k internetu nesmí být zneužit pro jakoukoliv reklamní nebo komerční činnost, nebo činnost, která by mohla poškodit dobré jméno knihovny. Na stanicích není dovoleno hrát počítačové hry.

6. Není dovoleno navštěvovat stránky s erotickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist. Není dovoleno navštěvovat stránky podněcující užívání drog. Není dovoleno navštěvovat stránky, jejichž obsah je neslučitelný s platnými právními předpisy ČR.

7. Získané informace a data (v jakékoliv formě) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

8. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

9. Městská knihovna Klatovy nenese odpovědnost za obsah stránek vystavených na Internetu a za rychlost připojení.

10. Pro práci s výpočetní technikou může knihovna stanovit časové limity a další podmínky, aby umožnila její využití většímu počtu zájemců.

11. Obvyklá doba využití služby je 30 minut denně. Pokud není jiný zájemce o službu, může knihovník tuto dobu uživateli prodloužit maximálně o dalších 30 minut.

12. O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele rozhoduje knihovník. O tuto výjimku požádá uživatel před započetím práce.

13. U jednoho počítače může pracovat pouze jedna osoba (pracovník knihovny může ve výjimečných případech umožnit přístup k jednomu počítači dvěma osobám).

14. V případě, že uživatel využívá výpočetní techniku, není oprávněn měnit nastavení počítače ani doplňovat stávající instalaci vlastními programy. Je zakázáno pokoušet se o obcházení prostředků ochrany dat.

15. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periférií nebo sítě, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon počítače. Je odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Za poškození hardware či software stanice může provozovatel požadovat náhradu škody.

16. Soubory stažené z počítače lze vytisknout (tam, kde je k dispozici tiskárna pro veřejnost) nebo ukládat na vlastní paměťová média (dle technických možností knihovny).

17. K připojení na Wi–Fi lze využít přípojný bod zřizovatele. Městská knihovna Klatovy neručí za jeho dostupnost.

18. Ostatní služby jsou zpoplatněny dle Ceníku služeb, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ.

19. Případné konzultace při využívání výpočetní techniky jsou v kompetenci pracovníka knihovny.

20. Při nerespektování pravidel je pracovník knihovny oprávněn ukončit uživateli práci na počítači a zamezit v dalším přístupu k němu. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u internetu.

III. Výpůjční řád

Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu i z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování

1. Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

2. Mimo knihovnu se zásadně nepůjčují dokumenty:

 • jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození;
 • jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (fond studovny);
 • jestliže by takové půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy;
 • jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.

Čl. 8
Postupy při půjčování

1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

2. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno si dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny i prostřednictvím Internetu www.knih-kt.cz v on-line katalogu knihovny a objednávku zaslat prostřednictvím elektronické pošty.

3. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, zašle knihovna informaci na emailovou adresu žadatele, který si jej může následně vyzvednout do 5 pracovních dnů. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

5. Půjčené deskové hry a hlavolamy se vrací pouze do oddělení pro děti a mládež knihovny, a to ve výpůjční době oddělení.

Čl. 9
Výpůjční lhůty

1. Počet výpůjček knih a periodik, které se absenčně půjčují na 1 čtenářský průkaz, se řídí podle momentálních možností a početního stavu knihovního fondu.

2. Výpůjční doba je stanovena na 14 dnů u periodik a CD a na 4 týdny u ostatních dokumentů. U aktuálních a žádaných knih a časopisů si knihovna vyhrazuje právo výpůjční lhůtu ještě zkrátit. Knihovna umožní prodloužení výpůjční lhůty nejvýše 2×, a to jen v případě, není-li kniha žádána jiným čtenářem. Maximální výpůjční lhůta je nastavena na 100 dnů a při jejím překročení, byť jediným svazkem, knihovna neumožní čtenáři další půjčování až do doby vrácení dlouhodobě půjčených knih.

3. Dražší odborné tituly se půjčují na podpis.

4. Půjčit lze maximálně dva tituly na CD.

5. Půjčit lze maximálně jednu deskovou hru nebo hlavolam.

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

2. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému.

3. Vrací-li výjimečně čtenář (uživatel) výpůjčky poštou, plně zodpovídá za jejich doručení.

Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení Občanského zákoníku o půjčování věcí.

Nevrátí-li čtenář (uživatel) knihovní dokumenty ve stanovené lhůtě, budou mu účtovány poplatky z prodlení i bez předchozího písemného upozornění. Upomínka nebo předžalobní výzva se považuje za doručenou, pokud ji knihovna odešle na adresátem posledně udanou adresu a k jejímu doručení nedojde z důvodu na straně adresáta, např. že se adresát odstěhuje bez udání nové adresy, nemá označenou schránku, odmítne zásilku převzít atd.

Lhůty upomínek jsou stanoveny takto:

upomínka knihy, deskové hry a hlavolamy, periodika a CD
1. ihned po uplynutí výpůjční lhůty – nezasílá se
2. 14 dnů po 1. upomínce
3. 14 dnů po 2. upomínce
4. 14 dnů po 3. upomínce

Nevrátí-li čtenář (uživatel) výpůjčky po písemných upomínkách, následuje vymáhání právní cestou.

Čl. 12
Práva a povinnosti uživatelů ve studovně

1. Uživatel má právo využívat ve studovně volně přístupné fondy knihovny, fond studovny, fond regionální literatury a vystavený fond novin a časopisů.

2. Přístup do studovny knihovny je povolen na průkaz uživatele.

3. Uživatelé jsou povinni odložit aktovky, tašky, kabáty apod. na určené místo v knihovně.

4. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním a řídit se pokyny pracovníků knihovny.

5. Provoz výpočetní techniky ve studovně se řídí vlastním provozním řádem, čl. 5 KŘ. Dokumenty je uživatel povinen ukládat na vlastní medium. Městská knihovna Klatovy nezodpovídá za ztrátu dokumentů uložených na pevný disk.

Čl. 13
Práva a povinnosti uživatelů v čítárně a hudebním oddělení

1. Přístup do čítárny knihovny je povolen na průkaz uživatele.

2. Uživatelé jsou povinni odložit aktovky, tašky, kabáty apod. na určené místo v knihovně.

3. Uživatel má možnost absenčního půjčování časopisů a novin; poslední čísla pouze prezenčně v čítárně knihovny. Výpůjční doba periodik je 14 dnů.

4. Ochranné organizace (OSA, DILLIA a INTERGRAM) udělují oprávnění k půjčování zvukových dokumentů pro osobní potřebu svých uživatelů na základě Kolektivní licenční smlouvy o půjčování zvukových záznamů… uzavřené mezi těmito organizacemi a Národní knihovnou zastupující v souladu s ustanovením § 9 knihovního zákona č. 257/2001 Sb. knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv. Je možné absenčně půjčovat pouze ty zvukové dokumenty, od jejichž nabytí knihovnou uplynulo devět měsíců.

5. Uživatel (čtenář) nesmí zvukové dokumenty zachycující autorská díla rozmnožovat. Ztrátu nebo poškození zvukového dokumentu hradí uživatel.

6. Uživatel má možnost prezenčního poslechu zvukových dokumentů v hudebním koutku.

Čl. 14
Meziknihovní služby

1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.

2. Uživatel žádající dokument prostřednictvím MVS hradí náklady na dopravu (poštovné a balné).

3. O případné prodloužení výpůjční lhůty je třeba požádat knihovnu alespoň týden před jejím uplynutím. O prodloužení rozhoduje zasílající knihovna.

Čl. 15
Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 16
Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. Při ztrátě nebo poškození výpůjčky je čtenář povinen:

 • nahradit výpůjčku stejným vydáním knihy nebo periodika;
 • nahradit výpůjčku stejným titulem;
 • nahradit výpůjčku fotokopií;
 • uhradit cenu fotokopie;
 • uhradit hodnotu dokumentu (u publikací, jejichž hodnota se během času změnila, zaplatí čtenář cenu přiměřeně upravenou);
 • nahradit výpůjčku jiným titulem po dohodě s knihovnou;
 • uhradit hodnotu poškozeného nebo ztraceného nosiče CD;

K položkám v bodech a–g bude připočten manipulační poplatek. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna.

3. V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů deskové hry, hlavolamu nebo hry samotné odpovídá uživatel za vzniklou škodu a je povinen Městské knihovně Klatovy nahradit:

 • v případě ztráty jednotlivého komponentu jeho dokoupením;
 • v případě poškození či ztráty jednotlivého komponentu, jímž je snížena užitná hodnota hry, ale není zcela znemožněno hru dále používat, uhradí uživatel smluvní pokutu ve výši 50 Kč;
 • v případě ztráty nebo poškození, které znemožní hru dále používat, musí ji uživatel nahradit stejnou novou hrou nebo uhradit její pořizovací cenu. Připočten bude manipulační poplatek za zpracování dokumentu.

4. Při ztrátě jednoho dílu vícesvazkového díla je toto považováno za ztrátu celého kompletu.

5. Při poškození informačního pramene je postupováno stejným způsobem jako při ztrátě. Za poškození je považován takový zásah, který dokument znehodnocuje z hlediska čtenářského nebo uměleckého. Zjistí-li čtenář (uživatel) poškození, je povinen toto oznámit. Knihovník v dokumentu zjištěnou vadu označí.

6. V případě, že čtenář (uživatel) neoznámí závadu, vystavuje se nebezpečí, že náhrada za případné poškození, zjištěné dalším uživatelem, bude vymáhána na něm.

7. Pokud čtenář (uživatel) poškodí v dokumentu čárový kód nebo obal, je povinen škodu uhradit.

8. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 17
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení:

Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty (viz čl. 11). Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo knihovnu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.

3. V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

4. Ztráta průkazu uživatele:

Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti se účtuje poplatek ve výši stanovené ceníkem.

Čl. 18
Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2969, v platném znění).

2. Při náhradě dokumentu se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování atd.).

3. Za škody způsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje ředitelka knihovny nebo jí pověřený pracovník.

Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

Knihovní řád je závazný pro knihovnu i pro uživatele a uživatel s ním musí být seznámen. Svůj souhlas s tímto knihovním řádem potvrzuje svým podpisem na přihlášce.

Účinnost Knihovního řádu

Tento Knihovní řád Městské knihovny Klatovy je účinný od 1. ledna 2018 a současně se k tomuto datu ruší knihovní řád ze dne 1. 1. 2014.

Zdeňka Buršíková, v. r.
ředitelka
Městské knihovny Klatovy